Everuts
LP041
Hong Kong
水星魔女アーセナルベース卡HKD 71.55
Want too!
AnythingOffTheTrolley?
Japan
Customer Review

這之有驚喜 只係買一張水星魔女卡,但唔知點解賣家會俾多幾張卡我🤣 張水星魔女閃卡好靚靚 包裝運送很好,有2塊厚硬紙皮包住,唔怕會整皺張卡

Product Rating

3